car hero image statut

E-Mobilnost

Statut

У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима („Сл. гласник РС”, бр.51/09, 99/2011, 44/2018- др. закон), Оснивачка скупштина Удружења возача електричних возила „Е-мобилност“, одржана 07.06.2021. године, усвојила је:


С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА ВОЗАЧА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА “Е-МОБИЛНОСТ”


I

Основне одредбе

Члан 1.

Овим Статутом регулишу се одредбе о називу, седишту и заступању; о циљевима, те делатностима којима се остварују ти циљеви; о остваривању јавности рада Удружења; о чланству и чланарини; правима и обвезама чланова; о унутрашњем уређењу; о органима Удружења, њиховом саставу, овлашћењима, начину одлучивања, условима и начину избора и опозива, трајању мандата, те одговорности чланова; имовини и располагању с могућом добити, начину стицања имовине; престанку постојања, те поступку с имовином у случају престанка постојања Удружења.

Члан 2.

Назив удружења је: Удружење возача електричних возила “Е-мобилност”.

Скраћени назив удружења је: Удружење “Е-мобилност”.

Скраћени назив удружења на енглеском језику је: Association “Е-mobility”.

Седиште удружења је улица Часлава Вељића 53, 11147 Београд, Чукарица.

Удружење делује на подручју Републике Србије.

Члан 3.

Удружење возача електричних возила “Е-мобилност” (у даљем тексту Удружење) је удружење регистровано при Агенцији за привредне регистре Србије.

Члан 4.

Удружење је непрофитно правно лице.

Члан 5.

Удружење заступа Председник Удружења. Скупштина Удружења може овластити и друга лица за заступање.


II

Циљеви, област деловања и делатности Удружења

Члан 6.

Удружење је основано ради остваривања циљева у области промоције употребе и набавке електричних возила.

Циљеви удружења јесу:

• јачање свести грађана о предностима употребе електричних возила

• повећање броја електричних возила у употреби у Републици Србији

• унапређивање заштите животне средине,

Члан 7.

Делатности Удружења су:

• подстицање активности које омогућују лакшу и једноставнију употребу електричних возила

• лобирање у Влади и локалним самоуправама за промене закона и подзаконских аката који ће омогућити једноставнију набавку, употребу и поседовање електричних возила

• организовање заједничких дружења и манифестација.

• организовање и вођење семинара, радионица, тренинга, предавања, курсева, стручних скупова, индивидуалних и заједничких саветовања и осталих облика преношења знања међу члановима и осталим заинтересованим лицима

• сарадња с појединцима, образовним и другим државним, јавним и приватним установама и организацијама у Републици Српбији и иностранству

• информирање јавности о своме раду

• развијање и остваривање програма међународне сарадње

• остваривање и јачање сарадње са сродним организацијама у Републици Србији и ван ње.

Члан 8.

Рад Удружења је јаван. Јавност рада Удружења остварује се на начине утврђене овим Статутом, и то:

• правовременим извештавањем чланства о раду Удружења и значајним догађајима, писаним извештајима, на посебним скуповима или на други прикладан начин,/p>

• путем средстава јавног информисања.


III

Чланство у Удружењу

Члан 9.

Члан Удружења могу постати возачи и власници електричних возила, као и друга физичка и правна лица која подржавају рад и циљеве Удружења.

Чланови Удружења могу бити: редовни чланови, подржавајући чланови и почасни чланови.

Редовни чланови Удружења су они који активно и суштински учествују у делатностима Удружења као и остваривању циљева Удружења.

Подржавајући чланови Удружења су они који подржавају рад Удружења повременим учествовањем у активностима Удружења.

Захтев за пријем у чланство се подноси Председнику Удружења који о томе доноси одлуку.

Захтев за пријем у чланство садржи следеће податке: физичко или правно лице; име и презиме или назив; адресу и место становања; ЈМБГ/МБ; контакт (број телефона и/или е-маил); изјаву о приступању.

Одлука Председника о пријем у чланство је коначна.

Почасни члан је особа која је својим радом и ангажовањем стекла посебне заслуге за промоцију електричних возила или се истакла доприносом у раду Удружења.

Почасне чланове у чланство прима Скупштина на предлог чланова Удружења, те не плаћају чланарину.

Почасни чланови и подржавајући чланови не могу бити бирани у тела управљања Удружења.

Члан 10.

Чланом Удружења се постаје уписом у регистар чланова који води Секретар Удружења.

Регистар чланова води се у електронском облику, а садржи: лично име, односно назив члана, лични идентификацијски број (ЈМБГ односно МБ), датум рођења, датум приступања удружењу, категорију чланства и датум престанка чланства у удружењу.

Регистар чланова даје се на увид свим члановима и надлежним телима на њихов захтев.

Члан 11.

Скупштина Удружења одређује годишњи износ чланарине.

Члан 12.

Права и обвезе чланова су:

• учествовање у активностима Удружења,

• право гласа (само редовни чланови),

• учествовање у управљању пословима Удружења,

• плаћање чланарине,

• чување и подизање угледа Удружења,

• чување материјалних добара и извршење преузетих обавеза.

Члан 13.

Чланство у Удружењу престаје:

• добровољним иступањем

• неплаћањем чланарине

• искључењем због повреде чланских права и обавеза.

Члан се брише из Регистра чланова без посебне одлуке уколико до краја године не плати чланарину за текућу годину.

Одлуку о искључењу члана из Удружења доноси Председник. Искључени члан има право у року од петнаест дана, рачунајући од дана пријема одлуке, да поднесе жалбу Скупштини Удружења.

Скупштина је дужна да донесе одлуку по жалби у року 30 дана, рачунајући од дана пријема жалбе. Одлука Скупштине Удружења о искључењу је коначна.

Члан 14.

Удружење се може удружити у савезе удружења и у међународна удружења.

Одлуку о удруживању доноси Скупштина.


IV

Органи Удружења

Члан 15.

Органи Удружења су:

• Скупштина

• Председник

• Потпредседник

• Секретар


СКУПШТИНА

Члан 16.

Скупштина је највише тело управљања Удружењем. Скупштину сачињавају сви редовни пословно способни чланови Удружења - физичка лица, односно представник правног лица које је редовни члан Удружења.

Почасни и подржавајући чланови имају право учествовања у раду Скупштине, без права гласа при доношењу одлука.

Члан 17.

Скупштина може бити редовна, изборна и ванредна. Скупштина редовно заседа једном у току године, док се изборна седница Скупштине одржава сваке четири године.

Седнице скупштине сазива Председник Удружења на властиту иницијативу, а позив за присуствовање седници Скупштине доставља се електронском поштом.

У одлуци о сазивању Скупштине Председник утврђује дневни ред седнице, те дан и место одржавања седнице.

Председник је дужан сазвати седницу Скупштине када то затражи најмање 1/3 чланова оснивача Удружења. У свом захтеву за сазивање Скупштине предлагачи су обавезни предложити дневни ред седнице.

Ако председник не сазове седницу Скупштине у року од 15 дана од дана доставе захтева из става 5. овога члана, сазват ће је предлагач (одлука треба да садржи предлог дневнога реда, као и место и дан одржавања седнице).

У случају истека мандата органима Удружења, седницу Скупштине сазива задња особа за заступање уписана у Регистар Удружења или 1/3 чланова оснивача који су уписани у Регистар чланова пре истека мандата органа Удружења.

Члан 18.

Скупштином председава Председник Удружења. У одсуству Председника, Скупштином председава Потпредседник Удружења. О раду седнице води се записник, који се трајно чува у архиви Удружења.

Члан 19.

Скупштина одлучује правоваљано уколико је присутно најмање три члана Скупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова Скупштине, осим ако Статутом није одређена посебна већина.

Седница Скупштине може се одржати и на даљину о чему је потребно израдити записник.

Члан 20.

Скупштина Удружења:

• утврђује политику развоја Удружења,

• доноси план и програм рада

• усваја Статут Удружења као и његове измене и допуне,

• доноси план рада и финансијски план за следећу календарску годину и извештај о раду за претходну календарску годину,

• усваја годишње финансијске извештаје,

• доноси друге акте и одлуке везане за рад Удружења,

• доноси друге акте и одлуке везане за рад Удружења,

• именује ликвидатора,

• решава спорове и сукобе интереса унутар Удружења,

• одлучује о статусним променама,

• разматра и усваја извештаје о раду Удружења,

• даје смернице за рад Удружења,

• одлучује о жалбама чланова на одлуке о искључењу из Удружења,

• одлучује о статусним променама и о престанку рада Удружења и расподели преостале имовине,

• одлучује о статусним променама и о престанку рада Удружења и расподели преостале имовине,


ПРЕДСЕДНИК

Члан 21.

Извршне функције и друге послове одређене овим Статутом обавља Председник Удружења.

Председника Удружења бира Скупштина Удружења на мандат од четири године.

Члан 22.

Председник:

• заступа Удружење,

• сазива Скупштину Удружења,

• руководи радом Скупштине Удружења,

• утврђује предлог програма рада, плана рада, финансијског плана, Статута и измена и допуна Статута који се подносе Скупштини на разматрање и прихваћање,

• брине о извршењу усвојеног програма рада, плана рада, финансијског плана и спровођењу одлука Скупштине Удружења,

• управља имовином Удружења,

• подноси извештаје о раду Удружења Скупштини Удружења,

• именује комисије и слична тела према потреби, те им одређује задатке,

• именује Секретара Удружења,

• брине се о упознавању јавности с радом Скупштине Удружења,

• надзире материјално и финансијско пословање Удружења,

• доноси одлуке о искључењу члана из Удружења,

• обавља и друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Удружења.

Члан 23.

За свој рад Председник је одговоран Скупштини Удружења.

Председник подноси Скупштини Удружења годишње извештаје о свом раду.

Мандат председника траје 4 године.


ПОТПРЕДСЕДНИК

Члан 24.

У случају одсутности или спречености, Председника у свим пословима замењује Потпредседник.

Мандат Председника траје 4 године.


СЕКРЕТАР

Члан 25.

Секретара Удружења именује Председник на мандат од 4 године за обављање стручно-административних послова Удружења, као и за друге послове за које га овласти Скупштина или Председник Удружења.

Секретар пружа подршку раду Удружења, води регистар чланова и записнике на седницама Скупштине.

Члан 26.

За рад у појединим подручјима деловања Удружења, Скупштина или Председник могу основати сталне и повремене комисије или друга радна тела.

Одлуком о оснивању комисије или радних тела утврђује се њихов састав, обавезе, овлашћења, време за које се оснивају и одговорност за обављање послова.


V

Имовина и начин стицања имовине

Члан 27.

Имовину Удружења чине:

• новчана средства,

• покретне ствари,

• некретнине,

• друга имовинска права.

Члан 28.

Удружење стиче имовину:

• од чланарине,

• од добровољних прилога и поклона,

• од донација из буџета,

• из других извора у складу са законом.

Члан 29.

Извештаје о материјално-финансијском пословању Председник Удружења подноси Скупштини на разматрање и прихватање.


VI

Изглед и садржина печата

Члан 30.

Удружење има печат кружног облика, пречника 30 милиметара, на којем је по обрубу исписано ћириличним словима „Удружење возача електричних возила“, а у средини печата “Е-мобилност”. а по доњем обрубу ћириличним словима „Београд“.


VII

Престанак постојања Удружења

Члан 31.

Удружење престаје постојати у случајевима предвиђеним законом.

У случају престанка постојања Удружења, преостала имовина предаје се удружењу, фондацији или другој установи са истим или сличним статутарним циљевима као Удружење.

У случају престанка постојања Удружења на основу одлуке Скупштине, иста доноси одлуку о престанку постојања Удружења двотрећинском већином гласова од укупног броја чланова оснивача Удружења.


VIII

Завршне одредбе

Члан 32.

Статут Удружења доноси Скупштина већином гласова укупног броја чланова оснивача Удружења након спроведене расправе.

Члан 33.

Тумачење одредаба овога Статута даје Скупштина Удружења.

Тумачење других аката које доноси Удружење у свом раду даје Председник Удружења.У Београду,

Дана 07.06.2021.

Небојша Маргетић,

Председник Скупштине